La Transparència

Informació sobre organització institucional i estructura administrativa (9)

Declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals (6)

Organigrama municipal (2)

Mandat 2015-2019 (4)

Atribucions delegades per l'alcalde als regidors delegats (14)

Informació i normativa jurídica municipal (13)

Ordenances municipals no fiscals (22)

Ordenances fiscals (1)

2021 Ordenances fiscals (17)

Avantprojectes i projectes d'ordenances no fiscals i reglaments. Tràmits (28)

Avantprojecte d'Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses al terme municipal de Torredembarra (en vigor des del 7-06-2017, BOPT núm. 109) (9)

Avantprojecte d'Ordenança reguladora de clubs socials i associacions de cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Torredembarra (DEROGADA DES DEL 13-03-2020) (8)

Resolucions administratives i judicials de rellevància (8)

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial (10)

Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple (6)

Estat d'execució del pressupost (6)

Retribucions dels càrrecs electes (6)

Planificació i programació (7)

Pla General d'Ordenació Urbana i modificacions (22)