La Transparència

Informació sobre organització institucional i estructura administrativa (8)

Organigrama municipal (2)

Mandat 2015-2019 (4)

Atribucions delegades per l'alcalde als regidors delegats (14)

Informació i normativa jurídica municipal (12)

Avantprojectes i projectes d'ordenances no fiscals i reglaments. Tràmits (17)

Avantprojecte d'Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses al terme municipal de Torredembarra (en vigor des del 7-06-2017, BOPT núm. 109) (9)

Avantprojecte d'Ordenança reguladora de clubs socials i associacions de cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Torredembarra (en vigor des del 25-04-2016, BOPT núm. 78) (8)

Resolucions administratives i judicials de rellevància (8)

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial (10)

Estat d'execució del pressupost (4)

Planificació i programació (7)

Pla General d'Ordenació Urbana i modificacions (22)

Contractació pública  (6)

Convenis de col·laboració (3)

Convenis amb entitats torrenques (5)

Convenis de la regidoria d'Esports (1)

Any 2015 (17)

Subvencions i ajudes (6)