Accés a la informació pública


El dret d'accés a la informació pública és el dret ciutadà a accedir a la informació pública en poder de les institucions públiques.

Es tracta d'un dret públic subjectiu que articula i protegeix el dret fonamental a saber, a més de ser un instrument de control democràtic de les institucions públiques que fa efectiu el principi de transparència política.

El dret d'accés a la informació pública recollit en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol personal o en representació de qualsevol persona jurídica.

Les formes de tramitació i el procediment pas a pas de resolució el trobareu descrit en el mateix tràmit.

Tràmit: Sol·licitud d'accés a la informació pública