Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Informació del cicle complet del pressupost municipal: aprovació, execució i liquidació. En aquest apartat s'inclou també la informació general sobre retribucions dels membres de govern i dels empleats públics, i les dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni.

Estat d'execució del pressupost (4)