Comptes anuals

Els comptes anuals s' obtenen a partir dels registres comptables del sistema de comptabilitat de l' Ajuntament. 

Els documents que integren els comptes anuals són:

  • El balanç de situació
  • El compte de resultats econòmic- patrimonial
  • Els estats de liquidació del pressupost: 

        Resum de l' estat d' execució del pressupost d' ingressos
        Resum de l' estat d' execució del pressupost de despeses
        Resultat pressupostari

  • La memòria corresponent a l' exercici anual finalitzat