Consulta pública sobre l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària

 

L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu que amb caràcter previ a l'elaboració d'un reglament, s’ha de fer una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per les futures normes.

Per aquest motiu posem a la vostra disposició la informació sobre l'elaboració d'aquesta Ordenança.

 

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

En l’actualitat al municipi de Torredembarra, de forma tradicional i habitual, s’està realitzant la venda no sedentària mitjançant el mercat setmanal dels dimarts, els dissabtes amb parades de brocanters i productes artesanals, parades de fruites i altres activitats no sedentàries assimilables, sobre les quals no hi ha una normativa municipal específica que les reguli.

 

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La creació d’aquesta ordenança pretén adaptar aquesta situació real a la normativa vigent mitjançant l’adequació a la Directiva de Serveis, al Decret 162/2015, de 14 de juliol de venda no sedentària en mercats de marxants, i a la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

Amb la regulació d’aquestes activitats es vol millorar el servei proporcionat als usuaris, incentivant la qualitat del servei, garantint aspectes d’accessibilitat i seguretat així com l’impuls per a la venda de productes de proximitat.

Dins la millora en la qualitat dels serveis proporcionats s’inclouria també l’adopció de mesures encaminades a una gestió més respectuosa amb el medi ambient facilitant una millor gestió dels residus generats tant en la reducció dels plàstics generats com la possible gestió del producte sobrer a fins benèfics.

 

c) Objectius de la norma

Els punts objecte de consulta publica són els següents:

  • Modalitats de mercats de venda no sedentària, venda en mercats periòdics, venda en mercats ocasionals i venda en parades individualitzades.
  • Prestació de serveis mitjançant estructures, parades desmuntables o vehicles botiga en espais o vies de titularitat pública: dimensions, tipologia...
  • Definir els mercats periòdics i ocasionals del municipi.
  • Regular els grups de productes autoritzats.
  • Definir les zones del municipi on es poden autoritzar les parades aïllades.
  • Millorar la informació i simplificar els tràmits.
  • Reforçar la correcta gestió dels residus.
  • Establir les possibles sancions en cas d’incompliments.
  • Impulsar la tramitació electrònica

 

La ciutadania i les entitats i organitzacions que ho considerin adequat poden remetre les seves opinions i propostes sobre els aspectes plantejats del 4 d'octubre a l'1 de novembre de 2019 a través del correu electrònic activitats@torredembarra.cat, tot fent constar a l'assumpte del correu Consulta pública ordenança venda no sedentària.