Consulta pública sobre el Reglament de règim intern i ús de les instal·lacions del Centre Obert Capicua

L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu que amb caràcter previ a l'elaboració d'un reglament, s’ha de fer una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per les futures normes.

Per aquest motiu posem a la vostra disposició la informació sobre l'elaboració d'aquest Reglament.

 

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

El Centre Obert CAPICUA és un servei municipal de l’Ajuntament de Torredembarra actualment adscrit a la regidoria d’Acció Social. Es tracta d’un servei diürn per a l’atenció fora de l’horari escolar, i en períodes lectius, d’infants i adolescents prioritàriament en situació de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat.

No obstant els anys que funciona aquest Centre, i malgrat estar inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap normativa de nivell reglamentari municipal que reguli el servei.

 

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

El Reglament  d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, exigeix, com a part de l’expedient per a implantació de qualsevol servei municipal,  l’aprovació d’un Reglament que n’estableixi el règim jurídic del mateix.

Mancant a data d’avui aquest reglament, és indispensable l’aprovació d’un avantprojecte de reglament per la Comissió d’Estudi creada a l’efecte, per a ser elevat posteriorment al Ple de l’ajuntament.

 

c) Objectius de la norma

Definir i fixar els objectius i destinataris del servei.

Establir el procediment d’admissió i baixa, i els drets i deures d’alumnes i pares/mares o representants legals dels menors.

Establir l’estructura organitzativa del Centre.

Regular el funcionament intern del Centre, incloent un règim disciplinari.

I amb caràcter complementari, regular l’ús de les instal·lacions per part d’entitats o associacions.

 

La ciutadania i les entitats i organitzacions que ho considerin adequat poden remetre les seves opinions i propostes sobre els aspectes plantejats del 23 de desembre de 2020 al 23 de gener de 2021través del correu electrònic secretaria@torredembarra.cat, tot fent constar a l'assumpte del correu Consulta pública Reglament Centre Obert Capicua.